ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Bewustzijns-en Verbindingscoach voor Mens en Hond – Marcella Oerlemans – FlowDepot

FlowDepot van Marcella Oerlemans is gevestigd aan Bosweg 27, 6721HM, Bennekom
Kamer van Koophandel: 80025986
Website: www.marcellaoerlemans.nl
Email: info@marcellaoerlemans.nl
Voor de overeenkomst tussen Bewustzijns-en Verbindingscoach Marcella Oerlemans en haar klanten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle adviezen, coaching en andere zaken, online en offline van Marcella Oerlemans.

Artikel 1 Begrippenlijst

1.1 FlowDepot: Bedrijf van Marcella Oerlemans dat zich bezig houdt met coaching van honden en hondeneigenaren en van massage van honden.
1.2 Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de diensten aangeboden binnen FlowDepot.
1.3 Dienst: de door FlowDepot aangeboden adviezen, coaching en aanverwante online en offline diensten.
1.4 Overeenkomst:  een overeenkomst waarbij FlowDepot zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van de door haar aangeboden diensten.
1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van een vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2 Aangaan van een overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door FlowDepot zijn aanvaard conform artikel 2.2.
2.2. Overeenkomst van opdracht komt tot stand na het terugsturen van intakeformulier en vervolgafspraken mondeling of via email.
2.3 De klant kan zich per email of per internet via de website voor een van de diensten aanmelden. Afspraken worden altijd per email aan de klant bevestigd.
2.4 Na aanmelding ontvangt de klant een bevestiging per email, met de overeengekomen datum, tijd, locatie en de te maken kosten.
2.5 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting van betaling.

Artikel 3 Betaling

3.1 De vergoeding dient vooraf per bankovermaking op NL89ASNB8821074315 t.n.v. FlowDepot- Marcella Oerlemans te worden voldaan.
3.2 De betaling dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een van de sessies op de rekening van FlowDepot te zijn bijgeschreven.
3.3. Bij een niet tijdige betaling zal FlowDepot geen diensten leveren.
3.4 Deelbetalingen van de vergoeding zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door FlowDepot.
3.5 Indien een sessie later dan 24 uur voor de afgesproken datum wordt afgezegd wordt 50% van de vergoeding in rekening gebracht.
3.6 FlowDepot behoudt zicht het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen bij de klant.
3.7 Indien door ziekte of overmacht van FlowDepot een sessie moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt FlowDepot er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 FlowDepot zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en de klant en hond naar beste vermogen begeleiden.
4.2 De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van FlowDepot op te volgen.
4.3 In overleg is het toegestaan dat de klant andere personen meebrengt naar de sessie doch uitsluitend in overleg en op eigen risico van de klant.
4.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door FlowDepot worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te bestaan.
4.5 Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

Artikel 5 Wijzigingen en beëindiging van de overeenkomst

5.1 Gemaakte afspraken tussen FlowDepot en de klant kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de klant worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
5.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen de partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen conform artikel 2.
5.3 Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de behandeling daardoor worden beïnvloed. FlowDepot zal de klant hier zo spoedig mogelijk over inlichten.
5.4 Indien de wijzigingen op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal FlowDepot de klant hierover van te voren inlichten.  
5.5 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van beide partijen is vereist.
5.6 Na overeenstemming van beide partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
5.7 De tussen FlowDepot en de klant gesloten overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door:
5.7.a Uitdrukkelijk verzoek van de klant;
5.7.b Overlijden van het dier;
5.7.c Herplaatsing van het dier;
5.7.d Een eenzijdig beslissing van FlowDepot indien het vertrouwen tussen FlowDepot en de klant op ernstige wijze is verstoord.
Indien de behandelovereenkomst op eenzijdig verzoek van FlowDepot tussentijds wordt beëindigd zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.8 Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit ter beoordeling van FlowDepot.
5.9 Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
5.9.a De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
5.9.b De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
5.9.c De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;
5.9.d De wederpartij handelt in strijd met het recht.
5.10 Indien zich onverwachte en voor de uitvoering van de dienst onverantwoorde omstandigheden voordoen (zeer warme weersomstandigheden, bij onweer of bij ernstige gladheid) wordt de dienst opgeschort en tot nader te bepalen tijdstip alsnog uitgevoerd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 FlowDepot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten en/of gebreken welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de coachingssessies of massage.
6.2 Deelname aan coachingssessies of massage gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar hond(en) en voor eventuele schade die de klant, de hond van de klant of meegebrachte personen door de klant veroorzaakt. Dit geldt tevens voor alle eventuele schade aan materialen van FlowDepot.
6.3 Het sluiten van een overeenkomst met FlowDepot, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de klant en/of derden voor door het dier aangebrachte schade in de zin van art.6:179 BW.
6.4 De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn of haar hond(en) geldig is.
6.5 FlowDepot is nimmer aansprakelijk voor schade welke tijdens uitoefening van haar diensten zou kunnen ontstaan. Ook diefstal, schade aan eigendommen, de hond van de klant of aan derden is geheel voor risico van de klant.
6.6.FlowDepot is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de coachingssessies of massage, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor FlowDepot ter zake verzekerd is.
6.7 FlowDepot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de klant gewenste resultaten.
6.8 Coachingsadvies leidt niet tot aansprakelijkheid van FlowDepot voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
6.9 FlowDepot staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 FlowDepot zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de klant en uitsluitend wanneer FlowDepot ervan overtuigd is dat de belangen van de klant en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
7.2 FlowDepot zal gemaakt video – en/of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de coachingssessies en massagesessies zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de klant.
7.3 FlowDepot behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

Artikel 8 Copyright

8.1 Alle door FlowDepot verstrekte schriftelijke materialen, verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen vallen onder het copyright van FlowDepot en zijn uitsluiten bestemd voor gebruik inzake de coachings-en massagesessies van FlowDepot. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlowDepot worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9 Overig

9.1 Op overeenkomsten gesloten met FlowDwpot is Nederlands recht van toepassing.
9.2 FlowDepot behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen, te veranderen en onderwerpen toe te voegen dan wel deze te verwijderen. De klant zal in dit geval op de hoogte worden gebracht.
9.3 Er kunnen geen rechten worden ontleent door de verstrekte informatie op deze website. Adviezen zijn geheel afhankelijk van de situatie waarin u en uw hond zich bevinden. Alle verstrekte informatie komt uit betrouwbare bronnen, studies en trainingen maar FlowDepot garandeert niet dat de website foutloos is.